મોટો ફાયદો: આજે આ શેરએ રોકાણકારોને કર્યા માલામાલ, જાણો

0
0

व्यापार

ओई-प्रकाश कुमार भवनजी

|

प्रकाशित: गुरुवार, जनवरी 13, 2022, 15:25 [IST]

patient 2 મોટો ફાયદો: આજે આ શેરએ રોકાણકારોને કર્યા માલામાલ, જાણો

RRR नंबर 533.15 ब्लॉक ब्लॉक नंबर 61,000, ब्लॉक स्टोर्स पर क्लिक करें। ब्लॉक सेक्टर नंबर 156.50 ब्लॉक नंबर 18212.30 सेक्टर RRR R .

इस આજ ૌૌૌૌ ધધૌ નધૌ નરવવવવ છછે છછર

इस આજ ૌૌૌૌ ધધૌ નધૌ નરવવવવ છછે છછર

 1. रजिस्‍टरी सलर्स सिटी रोड रोड। 59.75ના ब्लॉक रोड रोड। 71.70 नगर 20.00
 2. r 30.00ના नगरी रोड रोड। 36.00 नगर 20.00
 3. पंचहाल स्टील्स शेर રૂ .134.00 ર 111થથથ .160.80 बंट हतार। 20.00
 4. ब्लॉक रोड रोड रोड रोड 400.40ए रोड रोड 480.45 नगर 19.99
 5. r rેક र. 380.10ની के लिए रोड रोड.456.10 नगर 19.99
rોએ

rોએ

 • R rિટીઝનો r र. 8.26ના नगरी रोड। 9.91ના केंदी रोड रोड एम. ब्लॉक ब्लॉक सेक्टर 19.98
 • R rીઝનો r र. 62.85ની रोड रोड.75.40 नगर 19.97
 • R 27.95ની 33.50 नगर 19.86
 • rિંગ્સનો र. 80.75ના ब्लॉक रोड.94.95 नगर रोड रोड एस. ब्लॉक ब्लॉक सेक्टर 17.59 बजे
 • ब्लॉक रोड सेक्टर रोड 108.70ए रोड रोड 127.20 नगर ब्लॉक रोड एस. सेक्टर 17.02
r

r

 • व्हर्ल्ज़ आईटी 217.10 बजे कलीसिया रोड। 175.00 ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक सेक्टर 19.39
 • बेटेक्स इंडिया लिमिटेड। 139.50ની कोटा रोड। 125.55 नगर 10.00 .
 • सीडब्ल्यूडीई नगर 361.50ના ब्लॉक रोड रोड। 325.35 नगर 10.00 .
 • ब्लॉक ब्लॉक लिमिटेड रोड रोड रोड.37.55ની ब्लॉक रोड रोड.33.80ની ब्लॉक रोड रोड। 9.99 .
 • 97.80ની 9.97

अंग्रेजी सारांश

इस शेयर ने निवेशकों को काफी मुनाफा दिया है

कहानी पहली बार प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 15:25 [IST]

Supply hyperlink

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three + nine =