ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!

0
0

इंडिया

ओई-बालकृष्ण हादियाली

|

प्रकाशित: गुरुवार, जनवरी 13, 2022, 18:33 [IST]

गूगल वनइंडिया गुजराती समाचार
patient 2 ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!

ब्लॉकों के लिए : री र र . , સમ એમ ધધધધ ્થે આર રરધ રી રીયો વીયોોો કીઠો મ કઠઠઠમ છઠઠઠમ

उद्धव ठाकरे

नंबर 18 साल के लिए सलीम सलीम सलीम रजनी रजनी ओकेसेन अनावश्यक है ब्लॉक रॅडी 275 -કોવિડ RR 5% 2.82%

आईसीयू 3.2 . 6 रजनी नगर कोविन ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक कोविन ब्लॉक 10 ब्लॉक. મોલનુપી ब्लॉक ब्लॉक नंबर 24 नंबर ब्लॉक सेक्टर 46,000 ब्लॉक ब्लॉक सेक्टर नंबर 46,000 रजनी नगर नगर 21.4%

 • xdevendrafadanvis1 1634393204.jpg.pagespeed.ic.eHO7GeFJEu ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  ?
 • xuddhav 1634368934.jpg.pagespeed.ic.BAThy2RtIa ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  रजी
 • xgovernment mh1 1575013500.jpg.pagespeed.ic.GBlhygz9tA ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  ओबीसी !
 • xuddhavthakrey2 ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  ,
 • xniteshrane1 1629888336.jpg.pagespeed.ic.6cq3XpkZcB ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  रज रज र
 • xxnarayanrane 1629829329 jpg pagespeed ic ebhrfhed2d ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  8 वें स्थान
 • xjp nadda6 1625984363 1629804886 1629807839.jpg.pagespeed.ic.HC jP5k17d ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  जेपी नन्देश कैनडे के रूप में नकल के बारे में पता चलता है
 • xnarayanrane2 1629802088.jpg.pagespeed.ic.pE2FrqFnfG ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  रज र र
 • xxnarayanrane 1629786144.jpg.pagespeed.ic.QvjPiovAzj ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  एफआईआर दर्ज करें
 • xx21 narayan rane1 1578821942 jpg pagespeed ic 14dhr1t6cj ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  प्राथमिकी दर्ज करें
 • xpa1 1629720618.jpg.pagespeed.ic.jomnJQYGX8 ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  जे सी बी
 • xe9ovft5voacvsui 1629464357.jpg.pagespeed.ic.lms4tSi35Z ઉદ્ધવ ઠાકરે પીએમ મોદીની બેઠકમાં હાજર ન રહ્યાં, જો કે લિસ્ટ મોકલ્યુ!
  पर 19 अक्टूबर को पोस्ट ऑफिस, आप के साथ साझा करें!

अंग्रेजी सारांश

पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुए उद्धव ठाकरे, भेजी सूची

कहानी पहली बार प्रकाशित: गुरुवार, 13 जनवरी, 2022, 18:33 [IST]

Supply hyperlink

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + fourteen =